Corporate Social Responsiblity


 


ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

Naszą misją jest pomoc osobom w ich miejscu pracy. Jest to misja obejmująca wszystkich naszych współpracowników i dostawców. Nasz kodeks postępowania odzwierciedla nasze poszanowanie praw człowieka w oparciu o podstawowe konwencje Global Compact ONZ oraz międzynarodowej organizacji pracy. Ideą praw człowieka jest zapobieganie dyskryminacji i traktowanie osób jednakowo i z poszanowaniem ich godności.


W celu zapewnienia przestrzegania przez naszych dostawców naszego kodeksu postępowania, RugVista jest członkiem amfori BCSI (Business Social Compliance Initiative), europejskiej inicjatywy ds. odpowiedzialnych łańcuchów dostaw. Dzięki BCSI warunki pracy w łańcuchach dostaw RugVista oraz u pozostałych członków są stale sprawdzane i poprawiane.

RugVista zobowiązuje się przestrzegać następujących praw pracowniczych określonych w Kodeksie Postępowania amfori BSCI.

Kodeks amfori BSCI

Prawo do wolności zrzeszania się i negocjacji w kwestiach zawierania zbiorowych umów o pracę

Prawo do wolności zrzeszania się i negocjacji w kwestiach zawierania zbiorowych umów o pracę

RugVista wymaga od swoich partnerów handlowych przestrzegania praw pracowników do zrzeszania się w związki zawodowe oraz związki pracownicze innego typu, a także zezwolenia im na prowadzenie negocjacji w kwestiach zawierania zbiorowych umów o pracę.

Etyczne postępowanie w biznesie

Etyczne postępowanie w biznesie

RugVista nie toleruje żadnych przejawów korupcji, wymuszeń, defraudacji ani przekupstwa.

Uczciwe wynagrodzenie

Uczciwe wynagrodzenie

RugVista wymaga od swoich partnerów handlowych poszanowania praw pracowników do otrzymywania uczciwego wynagrodzenia.

Zapobieganie dyskryminacji

Zapobieganie dyskryminacji

RugVista wymaga od swoich partnerów handlowych zapewnienia równych szans wszystkim pracownikom oraz zapobiegania dyskryminacji w miejscu pracy.

Uczciwy czas pracy

Uczciwy czas pracy

RugVista wymaga od swoich partnerów handlowych przestrzegania prawa odnośnie czasu pracy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

RugVista wymaga od swoich partnerów handlowych zapewnienia higieny i bezpieczeństwa w miejscu pracy, przeprowadzenia oceny zagrożeń oraz podjęcia niezbędnych działań w celu ich usunięcia lub zmniejszenia.

Zapobieganie pracy dzieci

Zapobieganie pracy dzieci

RugVista wymaga od swoich partnerów handlowych niezatrudniania pod żadnym pozorem młodocianych poniżej ustawowego wieku dopuszczającego podjęcie pracy.

Szczególna ochrona młodocianych pracowników

Szczególna ochrona młodocianych pracowników

RugVista wymaga od swoich partnerów handlowych zapewnienia specjalnej ochrony dla młodocianych pracowników.

Niezatrudnianie na podstawie „umów śmieciowych”

Niezatrudnianie na podstawie „umów śmieciowych”

RugVista wymaga od swoich partnerów handlowych zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę zgodnie z obowiązujących prawem.

Zapobieganie pracy niewolniczej

Zapobieganie pracy niewolniczej

RugVista wymaga od swoich partnerów handlowych nieangażowania się w jakiekolwiek formy pracy niewolniczej, handlu ludźmi oraz pracy przymusowej.

Ochrona środowiska naturalnego

Ochrona środowiska naturalnego

RugVista podejmuje niezbędne kroki mające na celu ochronę środowiska naturalnego.

Podejście amfori BSCI

Przestrzeganie Kodeksu

Przestrzeganie Kodeksu

RugVista jest zobowiązana do ochrony praw pracowników zgodnie z obowiązującym prawem oraz Kodeksem amfori BSCI.

Zarządzanie łańcuchem dostaw i efekt kaskadowy

Zarządzanie łańcuchem dostaw i efekt kaskadowy

RugVista korzysta z Kodeksu amfori BSCI do wywierania wpływu na swoich partnerów handlowych.

Zaangażowanie i ochrona pracowników

Zaangażowanie i ochrona pracowników

RugVista na bieżąco informuje swoich pracowników na temat ich praw i obowiązków.

Mechanizm składania skarg

Mechanizm składania skarg

RugVista zapewnia system do składania skarg oraz wysuwania sugestii przez pracowników.

KODEKS POSTĘPOWANIA

W RugVista stoimy na stanowisku, iż sprzedawane przez nas produkty powinny być wytwarzanie w akceptowalnych warunkach pracy. Nie posiadamy ani nie zarządzamy fabrykami, a wszystkie sprzedawane przez nas produkty pochodzą głównie od dostawców z Środkowy Wschód i Azji. Zdecydowanie namawiamy naszych dostawców do przestrzegania naszego kodeksu postępowania, a ponieważ zwiększa się ryzyko zanieczyszczenia środowiska (np. w wielu krajach o niskich kosztach pracy), praca z zachowaniem zasad etycznych i ochrony środowiska jest naszym priorytetem.

Właściciel większości udziałów RugVista, Litorina (www.litorina.se) to przedsiębiorstwo inwestycyjne działające w ponad 40 krajach. Litorina stoi na stanowisku, że należy przyczyniać się do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, biorąc odpowiedzialność za społeczeństwo i ochronę środowiska, co przekłada się na stawianie wysokich wymagań wobec dostawców.

RugVista jest członkiem amfori BCSI (Business Social Compliance Initiative), europejskiej inicjatywy skupiającej setki firm wokół wspólnego kodeksu postępowania. Ich podstawowym celem jest wspomaganie sieci w procesie tworzenia ekologicznych i etycznych łańcuchów dostaw.

Jako członek BSCI zobowiązaliśmy się przestrzegać kodeksu postępowania BSCI.

Wszyscy członkowie BSCI współpracują w celu stawiania żądań odnośnie usprawnień dostawcom, którzy z kolei zobowiązują się przestrzegać Kodeksu postępowania BSCI.

Jako klient nie znajdziesz na dywanie loga BSCI. Jednak wszystkie firmy pracujące zgodnie ze standardami BSCI są zobowiązane do przestrzegania zobowiązań sieci.

TROSKA O ŚRODOWISKO NATURALNE

BSCI koncentruje się głównie na warunkach pracy, jednakże kodeks postępowania opisuje również standardy dotyczące wody, powietrza i produktów chemicznych. Nasi dostawcy powinni ocenić wpływ swych działań na środowisko i ustanowić skuteczne zasady oraz procedury, które będą odzwierciedlały ich odpowiedzialność odnośnie ochrony środowiska. Będą oni dążyć do wdrożenia odpowiednich środków zapobiegających lub minimalizujących niekorzystny wpływ na społeczność lokalną, zasoby i  środowisko naturalne.

WARUNKI PRACY

Kodeks postępowania BSCI przestrzega konwencji przyjętych przez Międzynarodową Organizację Pracy oraz Global Compact ONZ. Kodeks postępowania powinien być rozpowszechniany w miejscu pracy w celu informowania pracowników o ich prawach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy.

W części naszego kodeksu postępowania zawarte jest stwierdzenie, że nie współpracujemy z organizacjami, kto wykorzystują pracę dzieci. Wszystkie dzieci powinny być chronione przed wyzyskiem ekonomicznym i nie powinny być narażane na działania szkodzące ich rozwojowi fizycznemu, psychicznemu, moralnemu i społecznemu. W przypadku zatrudniania pracowników młodocianych (czyli będących w wieku powyżej dolnej granicy wieku zdolności do pracy ), partnerzy biznesowi powinni zapewnić, że wykonywana praca nie szkodzi ich zdrowiu ani rozwojowi; godziny pracy nie mają wpływu na ich obecność w szkole, ich uczestnictwo w programach doradztwa zawodowego zatwierdzone przez właściwe organy ani ich zdolność do korzystania z programów szkoleniowych lub instruktażowych.

Nie akceptujemy również pracy niewolniczej. Każdy pracownik ma prawo do pracy na podstawie uczciwych i przejrzystych umów, a przymus psychologiczny, fizyczny lub jakiekolwiek formy wykorzystywania czy poniżania pracowników z oczywistych względów nie będą tolerowane.

KONTROLA

Kontrole zakładów są zawsze przeprowadzane przez akredytowane strony trzecie. Odchylenia od norm wyznaczonych przez kodeks, które zostaną ujawnione podczas kontroli powinny zostać skorygowane i sprawdzone podczas ponownej kontroli. Dążymy do stałego polepszania warunków pracy.

EDUKACJA I KOLEJNE DZIAŁANIA

RugVista monitoruje pracę naszych dostawców składając regularne wizyty w ich siedzibach. Prowadzimy dialog oraz działania edukacyjne i szkoleniowe, które mają na celu niezależne i systematyczne usprawnianie warunków oraz środowiska pracy przez naszych dostawców.

W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie naszej pracy na rzecz odpowiedzialności społecznej, prosimy o kontakt z naszym kierownikiem ds. społecznej odpowiedzialności biznesu Patricią Widgren pod adresem patricia.widgren@carpetvista.se

Więcej informacji na temat BSCI znajduje się na stronie: https://www.amfori.org/content/amfori-bsci

Więcej informacji na temat kodeksu postępowania BSCI znajduje się na stronie: https://www.amfori.org/sites/default/files/amfori BSCI COC UK.pdf

Nowoczesna struktura

Colored Vintage & Patchwork
Do  70%

Shades of green

Perskie
20-40%

Kilimy
30-50%

Wyprzedaż sezonowa
Do  60%

Zadaj RugVista pytanie

Aktualności

Newsletter - najnowsze oferty